رییس انجمن

دکتر نادری شکری

کمیته مسابقات وداوران

شادی فروتن

دبیر انجمن

حمیدرضا کنعانی

نایب رییس بانوان

مهتاب برادری